Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Poiana Mărului, Județul Brașov nr. 26/11.04.2024,
Primăria POIANA MĂRULUI, cu sediul în Poiana Mărului, str. Principală nr. 189, judeţul Brașov, telefon 0368-008.176, fax 0368-008.177, organizează licitaţie publică în plic închis pentru vânzarea unui teren intravilan în suprafață măsurată de 228mp, categoria de folosință curți construcții, înscris în CF 102104 Poiana Marului (provenită din conversia de pe hârtie a CF 2550) la poziția A1 sub nr. CAD 102104, teren aflat în propietatea privată a Comunei Poiana Mărului.
Prețul de plecare la licitație stabilit de Consiliul local este de 7.297 lei. Înscrierea la licitaţie și depunerea documentelor necesare stabilite prin documentația de atribuire se poate face până la data de 06.06.2024 ora 14:00, licitația urmând să aibă loc în data de 07.06.2024, începând cu ora 11:00.
În caz de neadjudecare licitația se va relua și în această situație ofertanții vor trebui să depună documentele menționate în documentația de atribuire până cel târziu în data de 13.06.2024 ora 14:00, licitația urmând să aibă loc în această situație în data de 14.06.2024 începând cu ora 09:00.
Documentația de atribuire cuprinzând instrucţiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie şi condiţiile de închiriere se poate achiziționa la prețul de 100 lei de la sediul Primăriei Comunei Poiana Mărului, compartimentul achiziții, domnul Daniel Leonte POPA.

PRIMAR
Alexandru Cătălin PERȘOIU

ANUNȚ PUBLIC

PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

COMUNA POIANA MĂRULUI, titular al proiectului „Modernizare drumuri și străzi în comuna Poiana Mărului, județul Brașov”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Modernizare drumuri și străzi în comuna Poiana Mărului, județul Brașov” propus a fi amplasat în comuna Poiana Mărului, str. Crucii, str. Valea lui Vodă, str. Zimbrului, str. Păstarea-Hoapec.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

ANUNȚ PUBLIC

PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

COMUNA POIANA MĂRULUI, titular al proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Poiana Mărului, județul Brașov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Poiana Mărului, județul Brașov” propus a fi amplasat în comuna Poiana Mărului, str. Laterală km 0+000 – km 0+626, str. Vânătorilor km 0+000 – km 1+204, str. Abatorului km 1+204 – km 1+885.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08-14 precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

IMPORTANT! Proiect Buget Local 2024

 

Proiectul de buget pentru anul 2024 se află în dezbatere publică, până în data de 31.01.2024.

Cetățenii care doresc să propună amendamente proiectului de buget, o pot face până în data de 31.01.2024 ora 10:00.

Dezbaterea publică finală va avea loc în data de 31.01.2024 ora 12:00 în sala de ședințe a primăriei.

Vă mulțumim pentru implicare.

IMPORTANT! Eliberare Titlu de proprietate

Stimați cetățeni !
Având în vedere prevederile Legii nr. 123/2023, toți deținătorii sau moștenitorii de terenuri agricole care nu au fost înscriși în cooperativa agricolă, nu au predat și nu li s-au preluat terenurile la stat, care figurează cu terenul în registrul agricol și în evidențele fiscale în registrul agricol și în evidențele fiscale și pentru care nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii nr. 7/1996, sunt așteptați la sediul Primăriei Comunei Poiana Mărului până în data de 18 noiembrie 2023 pentru a depune cererea în vederea eliberării titlului de proprietate.
Atașăm model de cerere și listă cu actele doveditoare necesare la depunere de către solicitanți.

Pentru mai multe informații suplimentare vă stăm la dispoziție de luni până miercuri orele 8.00-16.00, joi între orele 8.00-18.00 și vineri între orele 8.00-13.00. Pe acest subiect vă așteptăm Duminică 29.10.2023 la ora 12.30 pentru mai multe detalii.

PRINCIPALELE MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN LĂCAȘURILE DE CULT PREMERGĂTOARE ȘI PE PERIOADA SĂRBĂTORILOR PASCALE

Apropierea Învierii Domnului aduce bucurie și puritate sufletească tuturor credincioșilor de pretutindeni.

Mărturie vie a spiritualităţii româneşti, lăcaşurile de cult reprezintă valori patrimoniale naționale prin ele însele, dar și prin obiectele pe care le adăpostesc, acestea fiind adevărate valori artistice şi de cult, cum sunt: icoane, sculpturi, fresce, tapiţerii ori manuscrise şi tipărituri.

Nu de puţine ori moştenirea culturală şi religioasă lăsată de înaintaşi a căzut pradă flăcărilor, distrugând valorile materiale şi spirituale. Astfel, în perioada Sfintelor Sărbători de Paşti, când bisericile primesc un număr mare de credincioși, se impune cunoașterea și respectarea următoarelor reguli minime de prevenire a incendiilor:

 • desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situația în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioșilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul de cult;
 • în situația desfășurării slujbelor religioase în interior, se vor menține fixate în poziție deschisă ușile de acces/evacuare în/din biserică și se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele și mobilierul (scaune, bănci, mese) din zona centrală a lăcașului de cult, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase;
 • în cazul bisericilor din lemn, nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au uși de evacuare insuficiente și prezintă un risc foarte mare de incendiu;
 • evitarea desfășurării slujbelor religioase în lăcașurile de cult care sunt în curs de renovare/restaurare și interzicerea desfășurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;
 • efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici și mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu;
 • se interzice folosirea instalaţiilor electrice de iluminat cu defecţiuni sau improvizaţii, precum şi suprasolicitarea acestora.;
 • instruirea de către preoți, a participanților la slujbele religioase, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile aflate în interiorul bisericii și, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule;
 • interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor și a curților locașurilor de cult, precum și a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activități se desfășoară, de regulă, premergător Sfintelor Sărbători de Paști;
 • desemnarea de către ierarhi, a unor persoane responsabile cu atribuții de supraveghere atentă pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros a activităților din interiorul lăcașului de cult și de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (de exemplu stingătoare) și instruirea temeinică a acesora;
 • aducerea la cunoștința enoriașilor, de către preoți, a necesității păstrării calmului și evacuării în ordine în cazul producerii unui incendiu;
 • parcarea autovehiculelor în vecinătatea lăcașurilor de cult astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu;
 • instruirea de către factorii de conducere și administratorii așezămintelor mănăstirești, a persoanelor cazate în spațiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie să le respecte, precum și modul concret de acționare în situația producerii unor evenimente;
 • asigurarea permanentă a supravegherii atente a spațiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcașurile de cult, colecțiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară și atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilității de sustragere a unor obiecte de valoare/de cult și, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracțiuni

 Respectarea normelor de prevenire la lăcaşurile de cult, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la un nivel corespunzător şi respectarea măsurilor de protecţie la foc enumerate mai sus pot constitui premise pentru apărarea împotriva focului a acestor obiective.

Material realizat de Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Țara Bârsei’’  al județului Brașov

IMPORTANT! Proiect de buget 2023

 

Proiectul de buget pentru anul 2023 se află în dezbatere publică, până în data de 26.01.2023.

Este afișat la sediul instituției, dar poate fi consultat și pe acest site în secțiunea ”monitorul oficial local”, secțiunea 5 ”documente și informații financiare”, punctul 5.1.

Cetățenii care doresc să propună amendamente proiectului de buget, o pot face până în data de 26.01.2023 ora 10:00.

Dezbaterea publică finală va avea loc în data de 26.01.2023 ora 12,00 în sala de ședințe a primăriei.

Vă mulțumim pentru implicare.

IMPORTANT! Completare Registru de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a Comunei Poiana Mărului

 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a Comunei Poiana Mărului în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

• Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

• În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru completarea formularului necesar înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a Comunei Poiana Mărului accesați formularul online tip google forms sau formularele doc sau pdf din pagina Urbanism secțiunea Documente utile din meniul Servicii cetateni.

Formularul poate fi completat și în format printat și la Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Poiana Mărului.

Program primărie

Luni: 08.00-16.00
Marți: 08.00-16.00
Miercuri: 08.00-16.00
Joi: 08.00-18.30
Vineri: 08.00-13.30

Adresa

Str. Principală nr. 189
Comuna Poiana Mărului
Judetul Brașov
Cod 507160